Hướng dẫn thủ tục đề nghị bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra

- Công văn số 618/TTr-VP ngày 31/9/2016 của Thanh tra tỉnh “V/v hướng dẫn thủ tục đề nghị bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra”

- Đơn xin chuyển ngạch công chức (theo mẫu);


- Bản khai kết quả công tác thanh tra đề nghị xét bổ nhiệm Thanh tra viên hoặc Thanh tra viên chính (theo mẫu);