Công văn và các Biểu mẫu về việc thống kê số lượng, danh sách CBCC&NLĐ của Thanh tra tỉnh

 Công văn và các Biểu mẫu  về việc thống kê số lượng, danh sách CBCC&NLĐ của Thanh tra tỉnh, cụ thể:

Công văn số 263/TTr-VP ngày 15/5/2017 về việc thống kê số lượng, danh sách CBCC&NLĐ của Thanh tra tỉnh Tải về
Biểu mẫu số 01 – Số lượng, chất lượng CBCC&NLĐ Tải về
Biểu mẩu số 02 – Danh sách CBCC&NLĐ Tải về

Tác giả bài viết: Văn phòng - Thanh tra tỉnh